Home / Social / Ucenicia la locul de muncă, o soluție pentru angajatorii vasluieni

Ucenicia la locul de muncă, o soluție pentru angajatorii vasluieni

Angajatorii din județul Vaslui au de câștigat dacă încheie contracte de ucenicie. Pot beneficia la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de 1.125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 12 și 36 luni).

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție. În vederea încheierii convenției angajatorii depun actul de identitate al ucenicului, în copie și contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie. Convenția se încheie pentru fiecare contract de ucenicie.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare.

Susținerea și promovarea examenul de absolvire, pentru obținerea certificatului de calificare profesională se realizează în conformitate cu prevederile privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de către comisia de autorizare, în urma căruia, ucenicul primește un Certificat de calificare cu recunoaștere națională.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, în a căror rază teritorială își au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare. Comunicarea se face prin completarea de către angajator a unui formular tipizat, pus la dispoziție de către AJOFM Vaslui.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular; este încheiat pe durată determinată; în temeiul acestuia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, și de asemenea, și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și clauze referitoare la denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia (desemnarea coordonatorului revine angajatorului din cadrul personalului propriu); locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională; durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă; obligațiile suplimentare ale angajatorului; obligațiile ucenicului; alte clauze, potrivit legii.

Angajatorul se obliga sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat; să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților; să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.

Ucenicul se obliga sa desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; să participe la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare; să susțină și să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică, pentru obținerea certificatului de calificare profesională.

Salariatul care are calitatea de coordonator de ucenicie este calificat pentru practicarea ocupației sau, după caz, a activității pentru care se organizează programul de ucenicie; practică ocupația sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie; are o experiență de muncă în ultimii 5 ani din care cel puțin 2 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia; nu are cazier judiciar; este apt din punct de vedere fizic și psihic. Trebuie să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului; să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației; să îndrume ucenicul și să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b); să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate, raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de către comisia de autorizare, în urma căruia, ucenicul primește un Certificat de calificare cu recunoaștere națională.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM Vaslui, prezentând actul de identitate, în original și în copie; actele de studii și de calificare, în original și copie; adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM Vaslui o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt actul de identitate, în original și în copie; certificatul de naștere, în original și în copie; copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare; certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia; dispoziția de repartizare de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, în copie, contractul de formare profesională.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, la telefon 0235/318.184 sau e-mail: ajofm@vs.anofm.ro (G.P)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Vacanțe în extrasezon, reduse cu până la 70%, pentru vasluienii care aleg “Litoralul pentru toți”

Cei care nu au ajuns ...

Cartierul Complex Școlar rămâne fără apă potabilă

Astăzi, în cartierul bârlădean Complex ...

Bătrân din Vaslui, lovit de un autoturism pe trecerea de pietoni din zona Școlii nr. 9

Un barbat in varsta de ...

%d blogeri au apreciat: