Home / Tag Archives: AJFP

Tag Archives: AJFP

AJFP Vaslui a apelat la popriri și sechestre, în cazul vasluienilor rău platnici

În vederea recuperării creanțelor bugetare și a creșterii gradului de colectare a veniturilor bugetare, în perioada 01 ianuarie – 28 februarie, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui au fost întreprinse în conformitate cu prevederile legale în vigoare o serie de măsuri de executare silită.

Au fost emise și comunicate 3.811 somații către debitori cu o valoare a creanțelor de 23,6 milioane lei. În cazul celor care în termen de 30 zile de la comunicarea somațiilor nu s-a efectuat plata sumelor datorate, recuperarea creanțelor fiscale a continuat prin emiterea de popriri asupra sumelor din conturi bancare.

Pe parcursul perioadei menționate au fost emise 6.348 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale debitorilor și terților în valoare totală de 35,4 milioane lei. Din această valoare 88,7% reprezintă popriri emise pe conturile deținute de persoanele fizice, iar diferența de 11,3% o reprezintă popririle emise către debitori -persoane juridice, iar în cadrul acestora ponderea cea mai mare este deținută de cei al căror domeniu de activitate îl reprezintă comerțul (21,67%) și prestările de servicii(20,68%), urmate de transporturi(3,92%). construcții(3,86%), producție (3,55%) , agricultura(2,94%) etc.

De asemenea, în cazul în care creanțele fiscale nu au fost stinse prin poprire, organul de executare a procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorilor. În perioada de referință au fost aplicate 13 sechestre în valoare de 1,8 milioane lei.

În cazul în care creanța fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru, se procedează, fără efectuarea altei formalități, la valorificarea bunurilor sechestrate. Urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost încasate creanțe fiscale în sumă de 9,1 milioane lei”, ne-a declarat Nelu Sava, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui. (G.P)

Servicii în ajutorul cetățenilor oferite de ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că unul din obiectivele strategice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul serviciilor oferite contribuabililor îl reprezintă orientarea spre servicii la distanță. În acest sens au fost dezvoltate o serie de servicii în slujba contribuabililor și anume:

Servicii oferite electronic

Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pune la dispoziție o serie de servicii electronice :

  • Spațiu privat virtual – constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/ Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația fiscală. Acest serviciu este destinat persoanelor fizice care dețin un cod numeric personal. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se face prin accesarea sit-ului www.anaf.ro, în secțiunea ,,Înregistrare Utilizatori,, prin completarea formularului special dedicat și alegerea unui user name și a unei parole. Verificarea datelor înregistrate se va face fie on-line, cu ajutorul numărului de înregistrare înscris pe un act administrativ fiscal emis de administratia fiscală începând cu anul 2013, fie la sediul oricărei administrații fiscale în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spațiul Privat Virtual. Contribuabilii care dețin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spațiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia. Prin Spațiul Privat Virtual se pot depune declarațiile fiscale (formular 200,220,230), se pot solicita și elibera adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală, se pot primi deciziile de impunere emise de ANAF, fără a mai fi necesară deplasarea la ghiseu sau oficiul postal. De asemeni, prin Spațiul Privat Virtual se pot verifica sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajator se poate efectua vizualizarea sumelor datorate de contribuabili în baza declaratiilor si incasărilor inregistrate.

  • Acces controlat la dosarul contribuabilului – serviciul este destinat instituțiilor publice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice nerezidente. Pentru a accesa si utiliza serviciul,, Acces controlat la dosarul contribuabilului,, este nevoie de un certificat digital calificat. După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spațiul său privat, unde vizualizează informații din dosarul fiscal prin accesarea aplicației,, Dosar Fiscal,, Este un serviciu prin intermediul caruia contribuabilii au acces la informații cu privire la: vectorul fiscal, situatia sintetică, declarații depuse.

  • Depunere declarații on-line – serviciu disponibil pe portalul www.e- guvernare.ro ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat. Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje: reducerea timpului aferent depunerii declarațiilor întrucât nu presupune deplasarea la sediul administrației fiscale, economisirea resurselor materiale si financiare, utilizarea unui singur certificat calificat pentru transmiterea mai multor declarații; depunerea declarațiilor on-line se poate face la orice oră. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea ,, Declaratii electronice/Descărcare declarații,,

  • Asistența prin e – mail – prin intermediul formularului de asistentă postat pe site-ul ANAF contribuabilii pot obține informații cu caracter general în legătură cu modul in care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale.

  • Buletin informativ fiscal – pe site-ul ANAF în secțiunea ,,Asistență contribuabili,, se găsesc materiale informative cu incidență în materie fiscală ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară.

  • Ghiduri curente – pe site-ul ANAF în secțiunea ,,Asistență contribuabili,, se găsesc materialele informative si ghidurile elaborate de ANAF, orientate pe grupuri țintă, care au scopul de a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative și de plată ale contribuabililor.

Servicii oferite telefonic

  • Call – center – prin intermediul numărului de telefon 0314039160, contribuabilii primesc răspunsuri prompte și de calitate la întrebările formulate. Astfel, pentru a beneficia de îndrumare și asistență în domeniul fiscal contribuabilii selectează tastele 1 si 2, iar pentru asistență în domeniul tehnologiei informației selectează tasta 3,

  • TelVerde – prin intermediul numarului 0800 800 085, contribuabilii pot sesiza: refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal; acte de coruptie infăptuite de către funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și institutiilor subordonate. Acest număr poate fi apelat gratuit 24 de ore din 24.

  • Acces date prin SMS – prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numărul 1300, contribuabilii obțin următoarele informații publice despre un agent economic: codul de identificare fiscală; denumirea agentului economic înregistrat/neînregistrat în scopuri de TVA, starea de inactivitate fiscală a agentului economic; aplicarea sistemului de TVA la încasare. (G.P)

Ultima zi în care contribuabilii pot depune declarația 204

Mâine, 15 martie, ultima zi în care contribuabilii pot depune formularul 204, ”Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”,  aferent anului 2015.

Declarația se completează și se depune pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, inclusiv din activități adiacente sau din activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real. De asemenea, se depune și de către persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică romană, microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în Titlul IV din Codul Fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual. De asemenea, venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o activitate într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) este asimilat venitului net anual din activități independente.

Formularul se depune în format hârtie, pană mâine, 15 martie inclusiv, de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii fată de autoritățile publice, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală direct la registratură sau la oficiul poștal prin scrisoare recomandată.

Contribuabili vasluieni nu trebuie să depună această declarație pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit. (G.P)

Au crescut încasarile la buget

de Marian MOCANU

În primele opt luni ale anului curent, totalul veniturilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui a fost în sumă de 480,7 milioane lei, mai mari cu 18,1 milioane lei față de perioada similară a anului trecut. Aceeași situație se întâlnește și în ceea ce privește plata dărilor către bugetele locale, an de an, Primăria municipiului Vaslui având un nivel de colectare situat printre cele mai mari din țară.

Cu toate că județul Vaslui este unul dintre cele mai sărace din țară, vasluienii dau dovadă de spirit civic, achitându-și dările atât către stat, cât și către bugetele locale. Poate și datorită relaxării fiscale din ultimii ani, nivelul încasărilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui a crescut cu nu mai puțin de 18,1 milioane lei față de perioada similară a anului trecut.

În total, în primele opt luni a acestui an, vasluienii au plătit îm total la bugetul de stat nu mai puțin de 480,7 milioane lei.

În structură pe bugete, la nivelul AJFP Vaslui, în prima parte a anului 2015, au fost încasate venituri la bugetul de stat în sumă de 193,6 milioane lei, mai mari cu 17,2 milioane lei față de nivelul veniturilor încasate în perioada similară a anului precedent. În același timp, veniturile încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost în scădere față de anul trecut, respectiv de 190,5 milioane lei, față de circa 201,4 milioane lei, încasate în primele opt luni a anului precedent. Această scădere a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat este datorată reducerii cu cinci procente a nivelului contribuției datorată de angajator, dar și de creșterea nivelului vărsămintelor la Pilonul II de pensii.

În schimb, la bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate, veniturile încasate au fost în sumă de 89,8 milioane lei, în creștere cu 10,9 milioane lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Conform datelor prezentate de AJFP Vaslui, în acest an au crescut și încasările la bugetul asigurărilor pentru șomaj, veniturile încasate fiind de 6,8 milioane lei, în creștere cu 800.000 lei în comparație cu anul trecut.

În general, creșterea încasărilor la bugetul de stat se explică fie prin prisma educației fiscale a angajatorilor vasluieni, fie de teama de a nu plăti penalități și dobânzi suplimentare, lucru care ar duce practic la falimentele societăților. Aceste penalități și dobânzi suplimentare au dus, anii trecuți, la dispariția a mii de societăți vasluiene, în special intreprinderi mici, ai căror administratori nu au achitat la timp dările către stat, intrând în imposibilitate de plată.

De altfel, această tendință, de achitare la zi a obligațiilor fiscale, se manifestă și la nivelul persoanelor fizice. De exemplu, la nivelul Primăriei municipiului Vaslui, nivelul de încasare a taxelor și impozitelor locale este an de an de peste 96%. Din acest punct de vedere, acest lucru situează municipalitatea vasluiană în topul municipiilor reședință de județ din țară.

Finanțele și-au făcut planul de încasări

de Marian MOCANU

Anul trecut, Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vaslui a pus popriri pe sute de milioane de lei. Conform datelor oficiale, numărul de sechestre instituite pentru recuperarea datoriilor la bugetul de stat în 2014 a fost de opt ori mai mic față de anul 2013. Prin măsuri uneori coercitive, contribuabilii vasluieni au deprins disciplina fiscală, astfel că indicatorii propuși de finanțiști pentru anul 2014 au fost atinși la aproape toate capitolele.

Agenția Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui a întreprins mai multe măsuri recuperare a datoriilor persoanelor juridice și fizice, inclusiv prin măsuri de recuperare silită a datoriilor înregistrate de contribuabili.

Conform raportului prefectului județului Vaslui pe anul 2014, AJFP a emis și comunicat debitorilor 36.141 somații, pentru o valoare a creanțelor de 222,7 milioane lei. Pe parcursul anului trecut au fost emise 21.537 popriri pe conturi bancare și terți, valoarea acestora cifrându-se la peste 169,1 milioane lei.

În aceeași perioadă, au fost instituite 20 sechestre pe bunuri mobile și imobile aparținând contribuabililor cu datorii la bugetul de stat, cu 151 mai puține comparativ cu anul precedent. În vederea valorificării bunurilor sechestrate, au fost organizate 124 licitații publice, o parte dintre acestea încheindu-se cu vânzarea bunurilor și stingerea, parțială sau totală, a creanțelor.

Comparativ cu anul 2013, când au fost emise și comunicate debitorilor 36.478 somații de plată, au fost emise mai multe popriri pe conturile bancare, în 2013 numărul acestora fiind de doar 18.946.

Plan anual, îndeplinit

Conform datelor oficiale, datorită luării de către AJFP a acestor măsuri de disciplină fiscală, în anul 2014 s-a ajuns la un grad de realizare a programului de încasări venituri bugetare de 104,61% față de cel prognozat. În același timp, s-a reușit diminuarea cu 29.858.246 lei a arieratelor recuperabile existente la sfârșitul anului 2013, din acest punct de vedere, gradul de îndeplinire a acestui indicator fiind depășit cu 62,9% față de program.

Gradul de încasare sau stingere a arieratelor prin executare silită la persoane juridice pe parcursul anului 2014 a fost de 71,74%, aproape de ținta anuală propusă. Prin implementarea măsurilor de recuperare a debitelor, mulți dintre contribuabilii persoane juridice și-au plătit datoriile către stat, rata de colectare a arieratelor recuperabile fiind de 78,82%. Față de ținta anuală programată acest indicator, planul a fost realizat în proporție de 98,52%. În același timp, a scăzut ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită, în total veniturile încasate fiind de doar 11,71% din totalul sumelor colectate la bugetul de stat.

Formularul 101 se depune până pe 25 martie

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui reamintește contribuabililor plătitori de impozit pe profit că miercuri, 25 martie, este termenul limită pentru depunerea formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” aferent anului 2014.

Formularul se completează și se depune de contribuabilii plătitori de impozit pe profit ce au exercițiul financiar același cu anul calendaristic și care efectuează declararea și plata impozitului pe profit trimestrial precum și de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea și plata impozitului pe profit anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial. De asemenea, și contribuabilii societăți comerciale bancare – persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine trebuie să completeze și să depună formularul.
Modelul formularului 101 ” Declaratie privind impozitul pe profit” este reglementat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunerere sau reținere la sursă. Acesta se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul pe hârtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit depun declarația până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului fiscal modificat.
Pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2014 din activități desfășurate în asociere se întocmește și se depune formularul 100 ,,Declaratie privind obligațiile de plată la bugetul de stat” însoțit de formularul 104 „Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor”.

Încasări de 59 de milioane

Veniturile încasate la bugetul consolidat al statului de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, în aprilie, au fost de 59 de milioane de lei (590 de miliarde de lei vechi), în creștere ușoară față de luna precedentă. În structură, pe bugete, ponderea o reprezintă veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, capitol la care s-au încasat 26,2 milioane de lei, ceea ce reprezintă 44,4% din veniturile bugetului general consolidat. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, s-a înregistrat o scădere cu două milioane de lei (-7,1%).

Încasările la bugetul de stat, de 22,2 milioane de lei, reprezintă 37,6% din veniturile bugetului general consolidat.

„Comparativ cu aprilie 2013, s-a înregistrat o creștere cu 1,7 milioane de lei, respectiv cu 8,3%. Astfel, la impozitul pe profit s-au încasat 5,1 milioane de lei, cu 6,2% mai mult față de aprilie 2013, iar la impozitul pe venit s-au încasat 11,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă o depășire cu 9,4% față de perioada precedentă. Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 3,7 milioane de lei, cu 105% mai mult față de aprilie 2013, iar încasările din capitolul «rest venituri» au fost în sumă de 1,8 milioane de lei, înregistrând o ușoară scădere față de perioada precedentă supusă analizei”, ne-a declarat Mirela Bulgaru, purtător de cuvânt al AJFP Vaslui.

Încasările la bugetul asigurărilor sociale de sănătate au fost de 9,9 milioane de lei, cu 4,2% mai mari față de aprilie 2013, iar încasările la bugetul de șomaj au fost de 0,7 milioane de lei.

Declarația anuală de venit

Până la data de 25 mai, trebuie depusă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui declarația privind venitul realizat în 2013 (Formularul 200). Cei care nu se conformează riscă o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Declarația se poate depune direct la sediul AJFP sau se poate trimite prin poștă. Atenție: păstrați documentele originale după care ați completat declarația și trimiteți odată cu Formularul 200 doar copiile lor!

Veniturile pentru care trebuie depusă declarația sunt: venituri din activități independente, unele venituri din investiții (transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract), venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii), venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură impuse în sistem real.

Declarația se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 500 de lei. Totodată, nedepunerea declarației dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Există anumite activități pentru care plățile anticipate sunt finale, iar contribuabilii respectivi nu au obligația depunerii Formularului 200 – activitățile pentru care venitul net se stabilește pe baza normelor de venit și unele venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Nu depun declarația persoanele fizice care au avut anul trecut doar venituri din salarii, pensii, salarii din străinătate, premii sportive, premii din jocuri de noroc, dobânzi, dividende, alocații și șomaj.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: