Home » Social » Criterii privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Criterii privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui aduce la cunoștința contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 629/17.08.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Prezentul ordin stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului, ce se regăsesc în una din următoarele situații:

  • Persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de la înființare, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin.(1) din Codul Fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, posibilitate reglementată de art.316 alin.(1) lit.a) din Codul Fiscal.

  • Persoana impozabilă a realizat pe parcursul exercițiului calendaristic, o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art.316, alin.(1) lit.c) din Codul Fiscal

  • Persoana impozabilă căreia autoritățile fiscale i-au anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA și care a eliminat cauzele ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA , solicită reînregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art.316, alin.(12) din Codul Fiscal.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute mai sus sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.

Persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, nu are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

Se referă la:

1. administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.

În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

Persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Formularul (088) trebuie să fie validat de către aplicația informatică.

La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică documentația depusă .

În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute de lege, compartimentul de specialitate notifică, în termen de trei zile lucrătoare, de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentației.

În vederea soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la lit. a) și b).

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află în una dintre următoarele situații:

a) depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

c) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

d) persoana impozabilă se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal.

Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu – compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.

Compartimentul de evaluare înștiințează în scris persoana impozabilă cu privire la soluția care urmează să fie adoptată, faptele și împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să își exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept. Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. (G.P)


Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

About Tehno Redactor

Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura