Home » Local » Actualul sediu al ISU Vaslui va fi demolat! Noua construcție este finanțată de Banca Mondială și Guvernul României

Actualul sediu al ISU Vaslui va fi demolat! Noua construcție este finanțată de Banca Mondială și Guvernul României

de Dănuț CIOBANU 

În data de 9 Martie 2023 ora 11:00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, str. Castanilor, nr. 9, va avea loc o va avea loc o consultare publică privind Planul de Management de Mediu și Social – Demolare și reconstruire sediu ISU Vaslui și Detașamentul de Pompieri Vaslui.

Niculae Tătaru, inspector șef al ISU Vaslui, a spus că actualul sediu al instituției va fi demolat și va fi construită o nouă construcție, rezistentă la seisme, cu o eficiență energetică foarte mare, cu toate soluțiile moderne care sunt astăzi pe piață.

„Proiectul este finanțat prin Banca Mondială și Guvernul  României, fiind un proiect care are  și un impact social. Prin proiect noi ne-am gândit la componenta operativă, am gândit partea de garare tehnică. Autospecialele sunt mașini mari în care iarna îngheață apa și avem o mare problemă. Am făcut improvizații la garaje. Unele autospeciale pe timp de iarnă le ținem în exterior și doar când sunt intervenții sunt umplute cu apă. Tot prin proiect ne-am gândit la partea de răspuns, iar personalul să aibă condiții de pregătire”, a spus Niculae Tătaru.

Acest plan de management social și de mediu (PMMS) prezintă impacturile de mediu și sociale și măsurile de atenuare legate de demolarea și reconstruirea clădirii care deservește la momentul de față sediul Inspectoratului Pentru Situații de Urgență – ”Podul Înalt”, al Județului Vaslui si al Detașamentul de Pompieri Vaslui (DPV), ca parte a unui proiect de investiții finanțat de Banca Mondială, Proiectul privind Consolidarea Managementului Riscurilor de Dezastre (P166302). Această investiție va implica demolarea clădirii actuale și construirea uneia noi, care să asigure condiții de muncă îmbunătățite pentru personalul ISUJ Vaslui și Detașamentului Pompierilor Vaslui, caracteristici eficiente din punct de vedere energetic și facilitați destinate incluziunii persoanelor cu dizabilități și a tratamentului nediscriminatoriu față de femei.

Acest PMMS are la bază Cadrul de Management Social și de Mediu (CMSM) care a fost elaborat în faza inițială a Proiectul privind Consolidarea Managementului Riscurilor de Dezastre în România. Acest document cadru prezintă procedurile și mecanismele care vor fi declanșate de Proiect cu scopul de a asigura conformitatea cu Politicile Băncii Mondiale, inclusiv Politica Operațională (PO)/Politica Băncii (PB) 4.01 Evaluare de mediu, PO/PB 4.11 Resurse culturale tangibile, PO/PB 4.12 Strămutare Involuntară și politica băncii cu privire la accesul la informații, și cu legislația și actele normative și juridice care reglementează, în România, procesul de pregătire și implementare a cerințelor privind protecția mediului și cu standardele sociale privind implementarea proiectelor de dezvoltare. Obiectivul acestor conformări este de a asigura că activitățile proiectului sunt sustenabile din punct de vedere al protecției sociale și de mediu pe durata întregului ciclu de implementare, oferind personalului MAI, IGSU, DSU, contractorilor, sub-contractorilor și consultanților implicați un cadru instituțional, normativ și tehnic adecvat în acest scop.

Obiectivul și componentele proiectului – Proiectul Consolidarea Managementului Riscurilor de Dezastre

Acest proiect este primul dintr-o serie de investiții care urmăresc creșterea pe termen lung a rezilienței infrastructurii fizice de răspuns la dezastre și schimbări climatice. În acest sens, cea mai importantă nevoie adresată de proiect este asigurarea unor facilități de intervenție în situații de urgență reziliente la dezastre și moderne din punct de vedere funcțional.

Obiectivul proiectului vizează creșterea rezilienței infrastructurii critice de răspuns la dezastre și situații de urgentă și consolidarea capacităților administrației publice în sensul reducerii riscului de dezastre și adaptării la schimbările climatice. Activitățile cuprinse în proiect sunt organizate în jurul a trei componente:

Componenta 1: Îmbunătățirea rezilienței seismice a infrastructurii de răspuns la dezastre și situații de urgență, prin investiții care vizează infrastructura de clădiri, pentru consolidarea structurală și pentru modernizarea acesteia.

Componenta 2: Consolidarea capacității tehnice de planificare a investițiilor astfel încât să se asigure reducerea riscurilor, și

Componenta 3: Managementul Proiectului, o component care susține toate costurile legate de implementarea și gestionarea Proiectului.

Obiectivele Planului de Management Social și de Mediu

În conformitate cu politicile sociale și de mediu ale Băncii Mondiale, proiectul va fi supus unui set de proceduri și operațiuni menite să asigure evitarea sau atenuarea oricăror impacturi negative generate de proiect asupra mediului înconjurător și a comunităților locale, ca urmare a lucrărilor de demolare, construcție și utilizare a viitoarei clădiri. Acest Plan de Management Social și de Mediu prezintă condițiile de bază ale amplasamentului, beneficiile și riscurile preconizate în ceea ce privește protecția mediului și a comunității locale, precum și măsurile propuse de reducere a riscurilor potențiale.

Obiectivul evaluării de mediu (EM)

Obiectivul EM este să analizeze provocările proiectului în relație cu protecția mediului și comunitatea locală și să se asigure că aceste aspecte sunt identificate, adresate într-un mod care reduce potențialele riscuri și monitorizate pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu cerințele BM și legislația română aferentă protecției mediului și societății.

Locația și caracteristicile amplasamentului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al Județului Vaslui și Detașamentul de Pompieri Vaslui își desfășoară activitatea în imobilul situat în municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr. 9, identificat cu nr. cadastral 72475 conform cărții funciare nr. 72475, compus din teren în suprafață de 34275 mp și 11 clădiri cu suprafețe diferite. Clădirea administrativă – C1 – a fost construită în anul 1976 și adăpostește personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și al Detașamentului de Pompieri Vaslui precum și echipamentele de intervenție și tehnica operativă folosite de pompieri și personalul SMURD.

Încadrarea evaluării de mediu a subproiectului

Proiectul a fost încadrat în Categoria B aferentă evaluării impactului asupra mediului derulată în cadrul proiectelor Băncii Mondiale. În acest caz, este necesară realizarea unei evaluări a impactului de mediu și pregătirea unui PMMS, pornind de la politicile BM și de la standardele naționale aferente evaluării impactului de mediu. Planul de Management de Mediu și Social aferent acestui subproiect va fi utilizat pe parcursul implementării proiectului, iar principalele dispoziții ale documentului vor fi reflectate în documentațiile tehnice necesare investiției.

Impacturi și riscuri de mediu identificate la nivelul subproiectului

Concluziile generale ale PMMS relevă posibilitatea producerii unor impacturi negative, pe termen scurt, asupra aerului, solului, apei și mediului acustic, în special în timpul lucrărilor de construcții civile. Aspectele legate de mediu care pot fi asociate cu activitățile subproiectului includ: generarea zgomotului; impactul asupra solului și asupra apei în urma scurgerilor aferente lucrărilor de construcție; perturbarea traficului în timpul lucrărilor de construcție; praf și deșeuri rezultate în timpul lucrărilor și siguranța lucrătorilor. Cu toate acestea, aceste efecte adverse vor fi temporare și specifice amplasamentului și pot fi preîntâmpinate prin implementarea unor măsuri adecvate de evitare și/sau de atenuare a efectelor.

Impacturile și riscurile sociale identificate la nivelul subproiectului

Principalele rezultate ale analizei de impact social și ale studiului de fezabilitate indică un nivel redus al riscurilor sociale. Lucrările de demolare și construcție nu vor implica achiziția de terenuri private sau producerea unor pierderi economice la nivelul proprietăților private din vecinătatea obiectivului de investiții.

Subproiectul va genera, în preponderență, un impact social pozitiv la nivelul comunității prin: asigurarea unui mediu sănătos și sigur pentru membrii existenți și viitori ai personalului ISUJ Vaslui și DPV, reducerea riscurilor de colaps și accidentare în cazul unui cutremur, contribuția la procesul de adaptare la schimbările climatice, promovarea egalității de gen și a accesului universal în noile facilități, promovând astfel tratamentul egal și nediscriminatoriu în rândul personalului curent și viitor al ISUJ Vaslui și Detașamentului de Pompieri Vaslui.

În ceea ce privește posibilitatea producerii unor impacturi sociale negative, acestea sunt legate de procesul de relocare și acomodare a personalului în spațiile temporare utilizate pe parcursul procesului de construcție, precum și de perturbări create de lucrările și echipele de construcție la nivelul proprietăților învecinate. Acestea pot include: disconfortul vecinilor cauzat de poluarea temporară cu zgomot și praf, posibile întreruperi ale utilităților pentru proprietățile învecinate la momentul conectării noilor clădiri la gaz, apă, canalizare, electricitate, posibile daune la nivelul proprietăților private în eventualitatea producerii unor accidente în timpul lucrărilor de demolare; potențiale deficiențe la nivelul capacității de răspuns a ISUJ Vaslui și DPV în timpul procesului de relocare temporară; riscuri de sănătate și siguranță legate de lucrările de demolare și construire și relocarea personalului ISUJ Vaslui și DPV, creșterea temporară a congestiei de trafic și a riscurilor de accident rutier în timpul transportului deșeurilor de demolare și a materialelor de construcții.

Planificarea adecvată, informarea publică, consultările cu părțile afectate, mecanismele de petiționare și procedurile de monitorizare sunt prevăzute de PMMS cu scopul de a evita sau de a menține aceste impacturi potențiale la un nivel minim.

Planul de Management Social și de Mediu

PMMS-ul asociat subproiectului ISUJ Vaslui și DPV include, pe lângă politicile sociale și de mediu ale Băncii Mondiale, o descriere a politicilor, cadrului legal și instituțional din România în ceea ce privește evaluarea de mediu, managementul protecției mediului, politicile de protecție socială și alte norme tehnice aplicabile investiției. Acest plan include, de asemenea: (a) o serie de acțiuni care vizează atenuarea impacturilor adverse identificate; (b) planul de monitorizare a implementării PMMS; (c) cadrul de implementare, precum și o analiză sumară a beneficiarilor subproiectului.

Măsuri de reducere a riscurilor de mediu

PMMS-ul susține prevenirea, evitarea sau reducerea la un nivel acceptabil a impacturilor nefavorabile asupra mediului asociate subproiectului. Acest lucru poate fi obținut prin adaptarea continuă și implementarea eficientă a măsurilor de protecție a mediului, incluzând o selecție atentă a intervențiilor din subproiect, care ar evita sau minimiza efectele adverse potențiale asupra mediului din zona urbană învecinată; demolarea clădirilor și structurilor vechi și desfășurarea lucrărilor de construire pentru noile clădiri într-un mod care să împiedice pe cât posibil tăierea arborilor, distrugerea peisajului aferent spațiilor verzi de pe amplasament, poluarea aerului și a solului; asigurarea securității și sănătății muncii în timpul activităților de construcții.

Măsuri de reducere a riscurilor sociale.

PMMS include măsuri de atenuare menite să evite sau să reducă impacturile negative pe care implementarea subproiectul le poate avea asupra personalului ISUJ Vaslui și DPV, proprietăților învecinate sau asupra membrilor comunității locale din orașul Vaslui. În ceea ce privește lucrările de reabilitare și modernizare, echipa de implementare a subproiectului se va asigura că activitățile de planificare sunt sensibile la aspecte ce țin de sănătatea umană. În scopul identificării și comunicării cu posibilele persoane afectate, pregătirea investiției implică un proces de consultare cu părțile interesate, organizarea unei dezbateri publice și asigurarea unui sistem funcțional de primire și soluționare a reclamațiilor venite din partea posibilelor persoane afectate.

Monitorizarea aspectelor sociale și de mediu

Monitorizarea aspectelor sociale și de mediu pe parcursul implementării subproiectului va asigura un flux de informații despre impactul social și de mediu al lucrărilor și despre eficacitatea măsurilor de atenuare. Aceste informații permit clientului și Băncii să evalueze succesul măsurilor de evitare/reducere a impacturilor negative și permite luarea de măsuri corective atunci când este cazul. Secțiunea de monitorizare a PMMS oferă: (a) detalii despre măsurile de monitorizare, inclusiv parametrii care trebuie măsurați, metodele de utilizat, locațiile de eșantionare, frecvența monitorizării; și (b) proceduri de monitorizare și raportare care să (i) asigure depistarea timpurie a condițiilor care necesită măsuri speciale de atenuare a impacturilor și (ii) să furnizeze informații despre progresul și rezultatele acțiunilor prevăzute în acest PMMS.

Supervizarea și raportarea aspectelor sociale și de mediu

Implementarea măsurilor prevăzute în acest PMMS va fi supervizată periodic de specialiștii sociali și de mediu din cadrul Unității de Implementare a Proiectului (UIP), conform graficului de monitorizare, precum și de către BM (în timpul misiunilor sale de supervizare) și de inspectorii locali ai autorităților de mediu. Mai mult, specialiștii UIP vor prezenta informații semestriale sumarizate despre implementarea PMMS, ca parte a Rapoartelor de Progres care vor fi înaintate Băncii Mondiale.

Integrarea PMMS în documentațiile de proiect

Dispozițiile prevăzute în PMMS vor fi reflectate în cadrul documentației de proiectare a sub-proiectului din Vaslui fiind ulterior prevăzute în caietele de sarcini și devizele de materiale aferente contractelor de lucrări. În plus, contractanților li se va cere să includă costurile asociate cu implementarea și monitorizarea PMMS în ofertele lor financiare și vor trebui să respecte prevederile PMMS în timpul implementării activităților subproiectului.

Cadrul instituțional de implementare a PMMS-ului

Experții de mediu și sociali ai UIP sunt responsabili direct de punerea în aplicare a PMMS în toate etapele proiectului. Multe dintre responsabilitățile din cadrul măsurilor de atenuare se încadrează în responsabilitatea contractanților, ceea ce înseamnă că experții de mediu și social vor trebui să supravegheze și să monitorizeze punerea lor în aplicare.

Cu toate acestea, la nivelul fiecărui subproiect, este nevoie de expertiză locală pentru a sprijini pregătirea PMMS (de exemplu, condiții inițiale ale amplasamentului, relația cu mass media locală, organizarea procesului de consultare publică etc.), dar și în timpul implementării. Următorii membri ai personalului de la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Podul Înalt Vaslui sunt așteptați să îndeplinească activități de sprijin pentru experții sociali și de mediu din cadrul UIP: ofițerul de relații publice responsabil de primirea și soluționarea reclamațiilor, coordonator local, expert tehnic, responsabil SSM, responsabil de mediu.

Implicarea părților interesate și informarea publică

Principalele părți interesate ale subproiectului ISUJ Vaslui și DPV sunt comunitatea locală deservită de detașament, personalul curent din cadrul ISUJ Vaslui și DPV, forța de muncă angajată în fazele de demolare și construire și instituțiile și persoanele cu proprietăți învecinate amplasamentului.

Se preconizează că proiectul va avea un impact negativ redus asupra personalului actual al ISUJ Vaslui și DPV și asupra proprietăților învecinate. Cu toate acestea, zgomotul și praful generat în cadrul lucrărilor de construire, procesul de relocare a personalului și alte inconveniențe care pot fi întâmpinate de comunitatea locală din zona sediului ca urmare a acestor lucrări, constituie puncte de plecare ale procesului de implicare a posibilelor părți afectate/interesate. În acest sens, subproiectul își propune să creeze mijloace menite interacțiunii și implicării acestor persoane/instituții, pentru a înțelege preocupările, disconfortul și sugestiile lor și pentru a atenua pe cât posibil impacturile adverse asupra lor. Principiul director al procesului de consultare și implicare este orientat în jurul practicilor de incluziune, prin acțiuni care promovează egalitatea de șanse și nondiscriminarea și elimină barierele împotriva celor care sunt adesea excluși din procesele de dezvoltare, cum ar fi femeile, copiii, persoanele sărace și defavorizate, persoanele cu dizabilități, minorități, asigurându-se că vocea tuturor poate fi exprimată în raport cu beneficiile și impactul investiției.

Acțiunile de implicare prevăzute în cadrul acestui PMMS includ proceduri de informare publică, consultări publice, acoperire mass media și interacțiune virtuală sau directă cu părțile afectate, respectând în același timp protocoalele de distanțare socială și practicile de igienă impuse de contextul actual. Acțiunile de comunicare și informare vor cădea în responsabilitatea expertului social al UIP, împreună cu responsabilul de comunicare din cadrul UIP și cu sprijinul personalului de comunicare al ISUJ Vaslui.

Mecanismul de soluționare a petițiilor/reclamațiilor din cadrul proiectului

Mecanismul de soluționare a petițiilor/reclamaților este destinat să ofere tuturor părților potențial afectate un mijloc de a-și exprima preocupările sau de a face sugestii legate de implementarea subproiectului. Mecanismul dedicat reclamațiilor (e-mail dedicat, secțiune de reclamații pe site, procesul de soluționare a reclamațiilor) va fi promovat în timpul procesului de informare și consultare publică. În plus, față de canalele existente la nivelul IGSU, o cutie poștală dedicată primirii de reclamații sau sugestii va fi instalată la locația amplasamentului alături de un panou informativ cu detalii legate de opțiunile de petiționare (reclamații, sugestii, întrebări și complimente), intervalul de timp dedicat soluționării și trimiterii de răspunsuri, etc. În acest sens, deși în mod obișnuit nu sunt luate în considerare, reclamațiile anonime vor fi analizate și incluse în revizuirea săptămânală de către expertul social al UIP.

Informarea și consultarea publică a PMMS-ului.

Prezentul Plan de Management de Mediu și Social se află în procedură de consultare publică. Odată ce procesul de consultare va fi finalizat, o versiune care va încorpora comentariile și recomandările părților interesate va fi făcută publică de către IGSU.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: