Home » Social » Cum să te înregistrezi ca șomer

Cum să te înregistrezi ca șomer

Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă și doresc să se înregistreze în această calitate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, astfel încât să beneficieze de serviciile oferite de instituție, trebuie să depună următoarele documente: actul de identitate; actele de studii și de calificare; carnetul de muncă sau alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; o adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții.

Potrivit legislației în vigoare, „persoana aflată în căutarea unui loc de muncă este persoana care face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la AJOFM ori la punctul de lucru în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii”.

Sunt obligați să se înscrie în baza de date a AJOFM, în calitate de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, toți beneficiarii de ajutoare sociale. Din trei în trei luni, ei trebuie să depună, la dosarul lor de la primării, o adeverință eliberată de Agenție care să le ateste această calitate.

Cine are dreptul să solicite indemnizație de șomaj

Mult mai multe documente sunt necesare în cazul șomerilor care solicită indemnizație. La acest ajutor din partea statului au dreptul persoanele aflate în următoarele categorii: le-au încetat raporturile de muncă/de serviciu din motive neimputabile lor; le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului; a expirat durata pentru care militarii au fost angajați pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor; le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare.

La indemnizație de șomaj mai au dreptul și persoanele care: s-au pensionat pentru invaliditate și ulterior au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se reîncadreze; le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora; reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora; le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv pe baza convenției civile.

De asemenea, pot solicita indemnizație absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, precum și absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani care nu au reușit să se angajeze.

Dosar stufos

Pentru întregirea dosarului necesar în vederea acordării indemnizației de șomaj, solicitanților le trebuie răbdare și atenție multă. Indiferent din ce categorie fac parte, trebuie să aibă, mai întâi, următoarele documente: actul de identitate, în original; actele de studii și de calificare, în original și în copie; adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții; acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă.

În afara documentelor menționate, care trebuie să fie prezentate de toate categoriile de solicitanți, cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj va fi însoțită, după caz, de alte acte. Astfel, în cazul persoanelor provenite din muncă mai trebuie: carnetul de muncă, în original și în copie și/sau adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, precum și alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă anterioare; copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanța a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost angajată anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; adeverință de la unitatea care a preluat patrimoniul unității în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desființării postului.

În cazul pensionarilor de invaliditate care își redobândesc capacitatea de muncă sunt necesare pentru obținerea indemnizației de șomaj următoarele documente: carnetul de muncă, în original și în copie și/sau adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, precum și alte acte care dovedesc existența unor raporturi de muncă și, după caz, vechimea în muncă; decizia de revizuire medicală, în original și în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacitãții de muncă; adeverință de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior.

Persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada de suspendare a acestora trebuie să mai atașeze cererii de acordare a indemnizației de șomaj: carnetul de muncă, în original și în copie și/sau adeverința prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, precum și alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă până la data de 31 decembrie 2010 și, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu.

Documente necesare absolvenților

În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt necesare la dosar: actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și în copie; adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat sau notificat.

Pentru absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani care nu au reușit să se angajeze, este necesar actul de absolvire a școlii speciale, în original și copie.

Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă și doresc să se înregistreze în această calitate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, astfel încât să beneficieze de serviciile oferite de instituție, trebuie să depună următoarele documente: actul de identitate; actele de studii și de calificare; carnetul de muncă sau alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; o adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții. Potrivit legislației în vigoare, „persoana aflată în…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: