Home » Invatamant » Pregătiri pentru examen! 87 de posturi de director și director adjunct, scoase la concurs în județul Vaslui

Pregătiri pentru examen! 87 de posturi de director și director adjunct, scoase la concurs în județul Vaslui

În sesiunea din perioada ianuarie-aprilie 2022, în județul Vaslui sunt scoase la concurs 87 de funcții de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Din cele 87 de posturi scoase la concurs, un număr de 64 sunt de director şi 23 de director adjunct.

În perioada ianuarie-aprilie 2022, se desfăşoară concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cf. O.M.E. nr. 4597/ 2021 şi O.M.E. nr. 3.026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente, cf. Art. 8(1): curriculum vitae Europass: cerere de înscriere completată şi semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie; cartea de identitate; certificatul de naştere şi. dacă este cazul, certificatul de căsătorie; hotărârile judecătoreşti/alte documente pentru persoana care şi-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul; actele de studii: diploma de licenţă/certificatul de echivalare emis în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învăţământul preuniversitar; adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse de candidat, din care să reiasă şi vechimea în învăţământ, obţinerea calificativelor «Foarte bine» în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră şi/sau în funcţii de conducere, îndrumare şi control, după caz, precum şi faptul că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nici în ultimii doi ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

De asemenea, este nevoie de cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale; certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar; declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie; declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6; declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

Înainte de desfăşurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opţiunilor privind funcţia/funcţiile, unitatea/unităţile de învăţământ pentru care optează, candidaţii vor încărca în aplicaţia informatică, pentru funcţiile care necesită condiţii speciale, şi următoarele documente, după caz: documentul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE; documentul privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unităţile de învăţământ special, centrele de educaţie incluzivă; documentul justificativ privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (5), pentru unităţile de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale sau cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale. în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct.

Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) se eliberează, la cererea candidaţilor, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare. Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. n) atrage invalidarea opţiunii de susţinere a probei de interviu pentru funcţia/funcţiile de conducere care necesită respectiva/respectivele condiţii speciale

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: