Google+
Home » Social » ANUNȚ MEDIU – Comuna Ibănești

ANUNȚ MEDIU – Comuna Ibănești

COMUNA IB|NE{TI titular al proiectului “Amenajare poduri [i pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”, anun]\ publicul interesat asupra lu\rii deciziei etapei de `ncadrare de c\tre APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprob\rii de dezvoltare a proiectului, f\r\ a fi necesar\ efectuarea evalu\rii impactului asupra mediului, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare poduri [I pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”. Proiectul deciziei de `ncadrare [I motivele care o fundamenteaz\ pot fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului APM Vaslui din strada C\lug\reni, num\rul 63, telefon 0335.401723, `n zilele de luni – vineri, `ntre orele 8,00 – 14,00, precum [i la urm\toarea adres\ de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate `nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de `ncadrare `n termen de 5 zile de la data public\rii prezentului anun], p=n\ la data de 18.09.2015.

COMUNA IB|NE{TI titular al proiectului “Amenajare poduri [i pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”, anun]\ publicul interesat asupra lu\rii deciziei etapei de `ncadrare de c\tre APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprob\rii de dezvoltare a proiectului, f\r\ a fi necesar\ efectuarea evalu\rii impactului asupra mediului, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare poduri [I pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”. Proiectul deciziei de `ncadrare [I motivele care o fundamenteaz\ pot fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului APM Vaslui din strada C\lug\reni, num\rul 63, telefon 0335.401723, `n zilele de…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: