Home » Local » CONTRACTARE 2021. În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

CONTRACTARE 2021. În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

Având în vedere :

Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022;

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022; 

Vă informăm că procesul de contractare pentru anul 2021 pentru toate domeniile de asistență medicală se va desfășura în cursul lunii iulie 2021, iar data limită de finalizare a procesului de contractare este 31 iulie 2021; 

Procesul de contractare se va desfășură  dupa cum urmează:

Pentru furnizorii care la data de 30.06.2021 se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, contractele se prelungesc cu acordul părților până la data de 31.07.2021, prin acte adiționale  (în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia: documente, condiții de eligibilitate, etc), urmând ca, pe parcursul lunii iulie 2021 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii medicale; Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării acestora,  respectiv – HG 696/2021 și Ordinul nr. 1068/627/2021;

În cursul lunii iulie 2021 se va derula procedura de contractare pentru toate categoriile de furnizori, conform următorului calendar de contractare:

05.07-09.07.2021 Primirea și înregistrarea dosarelor de contractare.
05.07-16.07 .2021 Verificarea dosarelor de contractare.
16.07.2021 Afișarea listei privind dosarele respinse la contractare.
Pentru furnizorii respinși, CAS Vaslui va transmite în scris, cu detalierea exacta a motivelor refuzului precum și posibilitatile și termenul de contestare a deciziei.
19.07.2021 Înregistrarea contestațiilor furnizorilor și analiza acestora.
20.07.2021 Afișarea listei privind soluționarea contestațiilor.
21.07-31.07.2021 Încheierea și Semnarea contractelor

 Termenul limita de transmitere în format electronic  a cererilor însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, este data de 9 iulie 2021.

În conformitate cu prevederile art.196 din HG 696/2021 atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale că nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare și neîncheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu furnizorii respectivi în actuala sesiune de contractare.

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere și conţinutul documentelor obligatorii de contractare (conform Opisului privind documentele de contractare pentru fiecare domeniu de asistență medicală) , vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Vaslui, să accesați  pagina web a CAS Vaslui –  www.cnas.ro/cjasvs/ – sau să ne contactați la telefon: 0235 369 104.

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: