Home » Social » Pagina juridică – Cum obții certificatul de naștere

Pagina juridică – Cum obții certificatul de naștere

de Marian MOCANU

Cel mai important act de stare civilă este certificatul de naștere, pe baza căruia, ulterior, la împlinirea vârstei de 14 ani, va fi eliberată cartea de identitate. Odată cu eliberarea certificatului de naștere, este emis și codul numeric specific fiecărei persoane, cod pe baza căruia cetățeanul român în cauză va putea identificat în toate bazele de date, indiferent că este vorba de stare civilă, conturi bancare, ori înregistrări la diverse instituții ale statului, cum ar fi Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii, AJOFM etc…

Emiterea certificatului de naștere se face de către unitatea administrativ teritorială unde a avut loc nașterea, cererile putând fi depuse și la primăria de domiciliu a părinților. În cazul pierderii sau distrugerii certificatelor de naștere, cererile se pot depune la unitatea administrativ teritorială în care-și are domiciliul solicitantul, inclusiv la consulatele sau ambasadele României, pentru cetățenii români stabiliți sau plecați la muncă în alte țări.
Înregistrarea nașterii

Competența eliberării certificatului de naștere aparține structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. În cazul în care domiciliul părinților este în altă localitate decât cea în care s-a produs nașterea, aceștia pot face cereri de eliberare a certificatului de naștere la Unitatea Administrativ Teritorială de domiciliu, care va transmite această cerere către Serviciul de Stare Civilă a primărieim pe raza căreia s-a produse evenimentul. Eliberarea certificatului de naștere este gratuită, cu excepția cazului în care solicitantul face cerere la o altă Unitate Administrativ Teritorială decât cea emitentă, caz în care se percepe o raxă în sumă de 2 – 5 lei. În primele șase luni a acestui an, la Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Vaslui au fost eliberate peste 1550 certificate de naștere, circa jumătate dintre ele pentru copii a căror părinți au domiciliul în raza de competență a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață, 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort și respectiv 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile de la data nașterii. Când declarația nașterii a fost făcută după expirarea termenului de 15 zile, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, dată pe declarația scrisă, în cuprinsul căreia se va menționa motivul întârzierii. La depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de naștere în cazul nou-născuților, se vor alătura următoarele documente: certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului, certificatul de căsătorie (original și fotocopie), actele de identitate ale părinților (original și fotocopie) și actul de identitate al declarantului, după caz. În cazul în care părinții sunt căstoriți, dar poartă nume de familie diferite, este necesară declarația acestora dată numai în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea din care să rezulte numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul. Aceste prevederi sunt valabile atât în cazul în care părinții sunt căsătoriți, dar și în cazul aceștia nu au trecut prin fața ofițerului de stare ciivilă, cu condiția ca copilul să fie recunoscut de tată.În cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinți vor completa și semna numai în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, declarația din care să rezulte și numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul. Declarația cu privire la recunoașterea copilului de către tată, poate fi dată și în fața notarului public.

În cazul în care mama copilului nu este căsătorită, iar copilul nu este recunoscut de tată, pentru obținerea certificatului de naștere trebuie depuse următoarele documente: certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului, certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie) și actul de identitate al mamei (original și fotocopie) sau actul de identitate al declarantului (original și fotocopie), după caz. În acest caz certificatul de naștere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.
În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare, pe lângă documentele enumerate anterior, precum și pașaportul părintelui cetățean străin sau, după caz, a părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare, precum și Certificatul de căsătorie al părintilor copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă parintii sunt căsătoriți; dacă se înregistrează nașterea unui copil din afara căsătoriei, este necesar să se prezinte certificatul de naștere al mamei în original împreună cu traducerea legalizată. Originalul certificatului de căsătorie, reaspectiv de naștere al mamei eliberate de autoritățile străine și traducerile acestora (dacă nu sunt făcute în România) trebuie să fie apostilate, în cazul în care părimții sunt originari dintr-unul din statele semnatare a convenției de la Haga, sau supralegalizate, în cazul altor cetățeni străini. Procedura supralegalizării documentului presupune existența a trei ștampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ștampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ștampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din Româniași ștampila Ministerului Afacerilor Externe din România. În cazul în care căsătoria parintilor a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă române; nasterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la numele de familie și prenumele copilului, instanșa de tutelă stabilește numele de familie și/sau prenumele, după caz.
Înregistrarea tardivă a nașterii. Dacă declarația de naștere a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, actul de naștere se întocmește în baza hotărârii judecătorești, definitive și irevocabile privind încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină toate datele necesare înregistrării.
Înregistrarea adopției. Sunt multe cazurile în care familii adoptă copii și doresc înregistrarea acestora pe numele lor. În acest caz, competența aparține structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află domiciliul adoptatului sau a sediului instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se găsește adoptatul. Actele necesare în acest caz sunt: sentința judecătorească definitivă, în copie legalizată de către instanța care a pronunțat-o, certificatul de naștere în original al adoptatului, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, în original și fotocopie, actele de identitate, în original și fotocopie (adoptatori și adoptat, dacă este cazul).

Eliberarea de duplicate după certificatele de naștere

În cazul în care, din anumite motive, prin pierdere sau distrugere, se dorește eliberarea unui duplicat al certificatului de naștere, doritorii se pot adresa direct la unitatea emitentă, respectiv SPCLEP care a eliberat inițial acest act, fie direct la Unitățile Administrativ Teritoriale pe raza cărora își au domiciliul, fie, în cazul cetățenilor români stabiliți în străinătate, la Consulatele sau ambasadele din aria de competență. În aceste cazuri, pe lângă cerere, persoanele îndreptățite, respectiv solicitantul, sau părinții copilului în vârstă de până la 14 ani, ori reprezentanții legali, trebuie să depună și actele lor de identitate (carte de identitate sau pașaport). În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obținerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menționa expres „pentru obținerea certificatului de naștere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”. În cazul cetățenilor români aflați în străinătate, duplicatul poate fi obținut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenției de la Haga (în cazul țărilor semnatare ale acestei convenții) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din țara respectivă), în care se va menționa expres „pentru obținerea certificatului de naștere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”. Condiția obligatorie pentru obținerea unui nou certificat de naștere, valabilă și în cazul cererii pentru obținerea unui act de stare civilă (certificat de căsătorie), este ca solicitantul să aibă asupra lui un act de identitate valabil, respectiv buletin sau carte de identitate, ori pașaport. În caz contrar, eliberarea unui nou certificat de naștere sau de stare civilă se va face după efectuarea unor verificări de către polițiști a veridicității declarațiilor date de solicitant, verificări incluzând audierea de martori care pot atesta veridicitatea cererii.

de Marian MOCANU Cel mai important act de stare civilă este certificatul de naștere, pe baza căruia, ulterior, la împlinirea vârstei de 14 ani, va fi eliberată cartea de identitate. Odată cu eliberarea certificatului de naștere, este emis și codul numeric specific fiecărei persoane, cod pe baza căruia cetățeanul român în cauză va putea identificat în toate bazele de date, indiferent că este vorba de stare civilă, conturi bancare, ori înregistrări la diverse instituții ale statului, cum ar fi Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Pensii, AJOFM etc... Emiterea certificatului de naștere se face de către unitatea…

Review Overview

About Mihai Vasile

x

Check Also

Vești bune din satele vasluiene. Criza COVID-19 nu a crescut numărul asistaților social

Numărul asistaților social continuă să scadă în județul Vaslui. ...

În timp ce sporul natural al populației este negativ, Vasluiul are în plată tot mai multe alocații de stat

Numărul beneficiarilor de alocație de stat din județul Vaslui ...

Inspecția Muncii Vaslui a taxat cu amenzi și avertismente firmele din sectorul confecțiilor

În prima jumătate a lunii iunie, Inspectoratul Teritorial de ...