Home » Justitie » Șmenuri de miliarde, nesancționate

Șmenuri de miliarde, nesancționate

de Marian MOCANU

În urma controalelor făcute în anul 2014 la unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Vaslui, Curtea de Conturi a descoperit abateri financiar-contabile în valoare de aproape 100.000.000 de lei. Cu toate acestea, la nivelul Camerei de Conturi a județului Vaslui nu au fost aplicate amenzi contravenționale, nu au fost înregistrate cazuri de suspendare din funcție sau de sesizare a organelor de urmărire penală. Nu au fost aplicate nici amenzi civile sau penalități aplicate primarilor sau altor factori responsabili și nici nu s-au formulat propuneri de blocare a fondurilor bugetare.

Conform raportului financiar al Curții de Conturi Vaslui, în anul 2014, această instituție a efectuat 40 de acțiuni care au vizat activitatea unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului, din care 32 acțiuni de audit financiar, 5 acțiuni de control tematic și 3 acțiuni de audit al performanței. Au fost emise 32 decizii, care nu au fost contestate. Prin acestea au fost dispuse 397 măsuri, din care 380 în cadrul acțiunilor de audit financiar și 17 în acțiunile de audit al performanței.

În urma controalelor, s-au constatat abateri de la legalitate, care nu au generat producerea de prejudicii, evaluate la 99.536 mii lei, dar și abateri de la legalitate și regularitate, care au condus la atragerea de venituri suplimentare în sumă totală de 3.644.000 lei, din care venituri suplimentare 2.829.000 lei și accesorii 815.000 lei. Abaterile de la legalitate și regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor unităților administrativ-teritoriale au însumat 1.236.000 lei, din care 1.085.000 lei prejudicii și 151.000 lei accesorii corespunzătoare.

Cu toate acestea, la nivelul Camerei de Conturi a județului Vaslui nu au fost aplicate amenzi contravenționale, nu au fost înregistrate cazuri de suspendare din funcție sau de sesizare a organelor de urmărire penală. Nu au fost aplicate nici amenzi civile sau penalități prevăzute lege și nu s-au formulat propuneri de blocare a fondurilor bugetare. Doar în unele cazuri, cum ar fi plata de către primării de abonamente de transport sau a convorbirilor telefonice făcute de angajați în interes personal, s-a luat măsura recuperării banilor.

Nereguli multe „din neștiință”

În urma controalelor Curții de Conturi a Județului Vaslui, inspectorii au descoperit mai multe nereguli, privind nerespectarea prevederilor legale în vigoare, care, cumulat, a dus la cheltuirea nejustificată a milioane de lei din banul public, dar și privind neimpozitarea corectă deci neatragerea la buget a unor sume importante. Asta în timp ce multe dintre primării se plângeau de lipsa banilor la buget și imposibilitatea fie a continuării proiectelor demarate, fie chiar a plății unor drepturi. Principala cauză este necunoașterea sau nerespectarea legislației.

„Se poate aprecia cuantumul unor nereguli care au cauzat prejudicii având la bază nerespectarea legislației în domeniu, ce a fost depășit de cuantumul acelor nereguli care nu au produs prejudicii, dar care s-au produs cu o frecvență semnificativă în activitatea entităților verificate și care reprezintă adevărate surse generatoare de risipă, având la origine aceleași disfuncționalități, incoerențe sau neclarități ale prevederilor legale, dar și neaplicarea întocmai a reglementărilor în domeniu”, se arată în raportul Curții de Conturi.

De aceste probleme nu a fost scutit nici măcar Consiliul Județean Vaslui, în actele contabile ale instituției inspectorii detectând abateri financiar contabile de 6.431.000 lei dar și faptul că în anul 2013 se puteau atrage venituri suplimentare în sumă de 213.000 lei. Aceleași abateri au fost descoperite la nivelul tuturor Unităților Administrativ Teritoriale controlate. Dacă în unele cazuri, abaterile erau mici, de câteva zeci de mii de lei, în alte cazuri este vorba de sume importante. „Campionul absolut” este municipiul Bârlad, unde, în decursul anului 2013, inspectorii financiari au descoperit abateri financiar contabile care se ridică la peste 48 milioane lei. Acolo, cele mai mari abateri au fost la Direcția pentru administrarea piețelor, parcărilor și cimitirelor Bârlad și la școlile din subordine, unde au fost efectuate reparații și reabilitări.

Chiar și în cazul unor primării cu bugete mici au fost descoperite astfel de abateri financiare. Este cazul comunelor Băcani, Coroiești, Epureni, Duda Epureni, Rebricea, Ivești, Puiești, Roșiești. Conform raportului Curții de Conturi, ca urmare a nestabilirii, neevidențierii și neurmăririi unor venituri ale bugetului locale, la mai multe UAT-uri s-ar fi putut atrage venituri suplimentar. Este cazul la Murgeni, unde, respectându-se prevederile legale, se puteau încasa la buget 546 mii lei, la Zorleni (489 mii lei), Delești (367 mii lei), Epureni (303 mii lei), Șuletea (208 mii lei) și chiar și la CJ Vaslui (247 mii lei). Au fost constatate și abateri care au produs prejudicierea bugetului local, primăria Coroiești (209 mii lei), Bârlad (165 mii lei), Vaslui (130 mii lei) sau la Șuletea  – 99 mii lei, care puteau intra în bugetul comunei.

De cele mai multe ori, generatoare de această risipă a fost lipsa de interes a unor funcționari din primării, care nu au întocmit actele legale, atât financiare, cât și din partea Consiliilor locale, inclusiv de necalculare și neînregistrare în evidențele contabile a obligațiilor de plată privind impozitele și taxele locale. Astfel la unele primării au fost descoperite diferențe de impozite nestabilite în valoare de 337 mii lei pentru că încadrarea terenurilor pe zone și pe categorii de folosință, în intravilan și extravilan nu s-a realizat în conformitate cu prevederile legale. Este cazul la Muntenii de Jos – 97 mii lei, Delești – 84 mii lei,  Bogdana – 65 mii lei, Murgeni – 48 mii lei sau la Tătărăni – unde prejudiciul calculat a fost de 33 mii lei. Inspectorii Curții de Conturi au identificat suprafețe de teren aparținând persoanelor fizice și juridice neimpozitate în valoare de 21.000 mii lei la Băcani, Epureni, Lipovăț, Tutova, clădiri neimpozitate, la Băcani, Epureni, Rebricea, Văleni, impozitul total calculat  în acest caz fiind de peste 16 mii lei, dar și mijloace de transport deținute de persoane fizice și juridice neimpozitatei, la Bunești-Averești sau Tutova primăriile putând încasa circa 12.000 lei.

Ar fi interesat de aflat cui aparțineau terenurile, clădirile și vehiculele neimpozitate, dar acesta nu este  atributul Curții de Conturi, ci a organelor de cercetare penală. În ceea ce privește impozitele și taxele locale, au mai fost descoperite și alte abateri, cum ar fi necalcularea și neîncasarea de majorări de întârziere pentru neachitarea în termen a impozitelor și taxelor locale la UATC Roșiești, cuantumul acestora fiind de 22 mii lei, la Delești, stabilirea impozitelor locale nu s-a făcut pe baza declarațiilor de impunere sau pe baza înregistrărilor existente în registrele agricole, prejudiciul calculat fiind de 132.000 lei.

Conform inspectorilor fiscali, Consiliul Județean Vaslui ar fi putut atrage la buget suma de 180.000 lei prin urmărirea și încasarea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozit care, în cotă de 40%, constituie venituri ale bugetului județean, în sumă de 180 mii lei, restul de 60% intrând în bugetele primăriilor. O altă sursă importantă de venit la bugetele locale, amenzile contravenționale, a avut un aport mic, dat fiind faptul că unele primării nu s-au ocupat cum trebuie de evidențierea, urmărirea și implicit acestor amenzi. Este cazul unor primării care s-au plâns în mod constant de faptul că au prea puțini bani pentru investiții, cum ar fi comunele Șuletea, unde sunt de încasat amenzi în valoare de 207 mii lei, Delești -148 mii lei, Tătărăni (131 mii lei) sau Coroiești – amenzi în sumă de 34.000 lei. Au fost descoperite chiar și cazuri, la Murgeni, Codăești, Delești, Duda-Epureni, Grivița, Lipovăț, Puiești, Rafaila, Rebricea, Roșiești, Tutova, Văleni, Zorleni, când încasările din impozite și taxe locale nu au fost depuse în termen în trezorerie. Și alte surse de venituri au fost neglijate de primării, cum ar fi neregularizarea taxelor pentru eliberarea autorizațiilor la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului, faptul că nu s-a stabilit corect și nu a fost încasată taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, ceea ce a dus la neâncasarea unei sume totale de 109 mii lei la Bârlad, Tutova sau Zorleni. Neurmărirea, neînregistrarea în evidența contabilă și neîncasarea redevențelor și chiriilor datorate pentru contractele de concesiune și închiriere încheiate, a dus la pierderea sumei de 445 mii lei la Murgeni, 218.000 lei la Tutova, 61.000 lei la Grivița, Lipovăț (37 mii lei) sau Viișoara (12 mii lei).

Nici cu încasarea veniturilor din taxe pentru terenurile concesionate și închiriate persoanelor fizice și juridice, unele autorități locale nu s-au descurcat prea bine, în urma controalelor curții de Conturi descoperindu-se o gaură în sumă totală de 364 mii lei, iar în ceea ce privește clădirile închiriate sau concesionate, alți 77 mii lei. Astfel, la Grivița ar fi trebuit încasate concesiuni în sumă de 121 mii lei, la Zorleni – 72 mii lei, Văleni – 31 mii lei, Rebricea – 23 mii lei, Lipovăț – 22 mii lei, Coroiești – 12 mii lei, Puiești – 10 mii lei,etc.. Nici măcar în ceea ce privește principala activitate a locuitorilor, agricultura, unele primării nu stăteau prea bine, dat fiind că la Arsura, Băcani, Bogdana, Epureni, Ivești, Lipovăț, Perieni, Rafaila, Rebricea, Roșiești, Tătărăni și chiar la Bârlad, Registrele agricole fie nu erau întocmite, fie nu erau ținute la zi. În aceste condițiii, nu este de mirare că aceste primării nici măcar nu știau ce taxe sau impozite au de încasat, câtă vreme nu aveau datele privind proprii contribuabilii și obiectele acestora, impozabile sau taxabile.

Dacă în ceea ce privește veniturile primăriilor, unii primari au dat dovadă de multe deficiențe, în ceea ce privește cheltuirea banilor au avut ceva mai multă grijă poate mai mult de frica controalelor și a eventualelor dosare penale ce ar fi urmat. Chiar și așa, în urma controalelor Curții de Conturi au fost descoperite deficiențe, în general minore. Unele astfel de deficiențe au fost prin acordarea de sporuri sau alte drepturi bănești către personalul din administrația publică locală, cu nerespectarea regulilor și principiilor stabilite de cadrul legal, însumând 98 mii lei. Astfel de cazuri au fost descoperite la Codăești, Delești, Iana, Ivești, Lipovăț, Miclești, Puiești, Rafaila, Rebricea, Tătărăni, Văleni. Au fost descoperite și cazuri în care s-au făcut plăți fără ca lucrările să fi fost executate la Coroiești în valoare de 203 mii lei, la primăria Vaslui – 112 mii lei, Șuletea – 91 mii lei, Tătărăni – 14 mii lei etc. În alte cazuri a fost vorba de plăți nelegale prin înscrierea de prețuri, tarife mai mari decît cele aprobate (Consiliul Județean  Vaslui – 41 mii lei, primăria Vaslui – 9 mii lei), sau plăți nelegale în sumă totală de 8 mii lei, reprezentând prestații sociale acordate fără a întruni condițiile legale ori cheltuieli de transport efectuate fără temei legal. Neregularitățile descoperite în anul 2014 de Curtea de Conturi Vaslui cu ocazia conntroalelor au fost foarte multe, toate acestea, nici un fel de sancțiuni nu au fost aplicate.

de Marian MOCANU În urma controalelor făcute în anul 2014 la unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Vaslui, Curtea de Conturi a descoperit abateri financiar-contabile în valoare de aproape 100.000.000 de lei. Cu toate acestea, la nivelul Camerei de Conturi a județului Vaslui nu au fost aplicate amenzi contravenționale, nu au fost înregistrate cazuri de suspendare din funcție sau de sesizare a organelor de urmărire penală. Nu au fost aplicate nici amenzi civile sau penalități aplicate primarilor sau altor factori responsabili și nici nu s-au formulat propuneri de blocare a fondurilor bugetare. Conform raportului financiar al Curții de Conturi Vaslui, în…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: